2019-2020 Board Members

President: Liqun Wang

Past-President: Qiang Zhang

President-Elect: Victor Cui

Treasurer: Depeng Jiang

Secretary: Kangmin Duan

Newsletter: Francis Lin

Membership: Qiuyan Yuan

Communication, Publicity and Activities: Gefei Qing (joint with Kangmin Duan)