2016 Board Members

President:  Canming Hu

Past President:  Jiuyong Xie

President-Elect: Qiang Zhang ·

Secretary: Kan-Zhi Liu   ·

Treasurer: Victor Cui

Website: Jun Cai

Communication: Yi Li

Newsletter: Wei Xing