2015 Board Members

President:   Jiuyong Xie

Past-President:  Qingjin Peng

President-Elect:  Canming Hu

Secretary:   Kan-Zhi Liu

Treasurer: Victor Cui

Website: Jun Cai

Communication: Yi Li

Newsletter: Wei Xing