2014 Board Members

President:  Qingjin Peng

Past-President: Simon Liao

Secretary:  Kan-Zhi Liu

Members: Jun Cai, Victor Cui, Ying Kong, Yi Li