2013 Board Members

President: Simon Liao

Past-President: Yuewen Gong

President-elect: Qingjin Peng

Secretary: Kan-Zhi Liu

Members: Jun Cai, Victor Cui, Ying Kong, Ganghong Tian