2012 Board Members

President: Yuewen Gong

Past president: Xi Yang

President-elect: Simon Liao

Treasurer: Canming Hu

Secretary: Qingjin  Peng

Members: Ying Kong, Xikui Wang, Ganghong Tian