2011 Board Members

President: Xi Yang

Past president: Qiang Zhang

President-elect: Yuewen Gong

Treasurer: Simon Liao

Secretary: Qingjin Peng

Members: Canming Hu, Xikui Wang, Ying Kong