2010 Board Members

President: Qiang Zhang

Past president: Xikui Wang

President-elect: Xi Yang

Treasurer: Simon Liao

Secretary: Jiuyong Xie

Members: Xinmin Li, Jiming Kong, Fang Wan