2008-2009 Board Members

President: Xikui Wang

President-elect: Qiang Zhang

Treasurer: Simon Liao

Secretary: Jiuyong Xie

Members: Xi Yang, Xinmin Li, Jiming Kong, Fang Wan